Alvast Bestellen Alvast Ingredienten bestellen Alvast Ingredienten bestellen
Alvast Bestellen Alvast Ingredienten bestellen Alvast Ingredienten bestellen
Alvast Ingredienten Bestellen
Read the information for this product carefully - Lees de informatie bij dit product rustig door - Lesen Sie die Informationen zu diesem Produkt sorgfältig durch - lire attentivement les informations

Gewicht   

0,000 KG

€ 5.000,00
 
(NL-BE) Dit product kan alleen worden gebruikt om in het vooruit te bestellen.
Bedankt dat u in het vooruit denkt en uw bestelling tijdig plaatst, dit helpt ons enorm.
U betaald uw bestelling kort voor uitlevering en niet ver van te voren.

Bestellen: Uw bestelling krijgt doorgang in de weshop met het gebruik van dit artikel "Alvast Bestellen".
De waarde van dit produkt "alvast bestellen" is 5000,00 euro en helpt  de producten te kunnen bestellen wanneer de webshop BasIngredienten geen bestellingen aanneemt. 
Wanneer u aan het einde van het bestelproces moet kiezen voor  een betaalmethode dan gebruikt u BESTELLEN TER GOEDKEURING. U kunt op deze manier ten alle tijde bestellen en hoeft niet aan de opengestelde tijden te voldoen. 
Wij stellen het bedrag van het Product Alvast Bestellen op 0.


Dus, nog even stappen samengevat;
1. Voeg het produkt "alvast bestellen" toe in de winkelwagen/het schepnet.
2. Maak uw bestelling compleet
3. Als betaaloptie kiezen voor Ter Goedkeuring
4. Rond de bestelling af.
5. Uw bestelling komt bij ons in de webshops binnen, wij controleren en passen het bedrag van Alvast Ingredienten Bestellen aan van 5000,00 naar 0. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw bestelling.(DE - AT) Dieses Produkt kann nur für Vorbestellungen verwendet werden.
Vielen Dank, dass Sie vorausdenken und Ihre Bestellung rechtzeitig aufgeben, das hilft uns sehr.
Sie bezahlen Ihre Bestellung kurz vor Lieferung und nicht lange im Voraus.

Bestellen: Ihre Bestellung wird im Webshop unter Verwendung dieses Artikels "Vorbestellung" durchgeführt.
Der Wert dieses Produkts "Vorbestellung" beträgt 5000,00 Euro und hilft, die Produkte zu bestellen, wenn der Webshop BasIngredienten keine Bestellungen annimmt.
Wenn Sie am Ende des Bestellvorgangs eine Zahlungsmethode auswählen müssen, verwenden Sie TER GOEDKEURING / ZUR GENEHMIGUNG. Sie können auf diesem Weg jederzeit bestellen und müssen sich nicht an die Öffnungszeiten halten. 
Wir setzen den Betrag der Produktvorbestellung auf 0.


Also, nur ein paar Schritte zusammengefasst;
1. Fügen Sie das Produkt „Vorbestellung“ dem Warenkorb/Kescher hinzu.
2. Schließen Sie Ihre Bestellung ab
3. Wählen Sie als Zahlungsoption TER GOEDKEURING - zur Genehmigung aus
4. Schließen Sie die Bestellung ab.
5. Ihre Bestellung kommt in unseren Webshops an, wir prüfen und passen die Menge der Alvast Ingredients-Bestellung von 5000,00 auf 0 an. Sie erhalten dann eine Bestätigung Ihrer Bestellung.
Dieses Produkt kann nur für Vorbestellungen verwendet werden.(FR) Ce produit ne peut être utilisé qu'en pré-commande.
Merci de penser à l'avance et de passer votre commande à temps, cela nous aide beaucoup.
Vous payez votre commande peu de temps avant la livraison et pas longtemps à l'avance.

Commander: Votre commande passera dans le weshop avec l'utilisation de cet article "commande à l'avance".
La valeur de ce produit "commande à l'avance" est de 5000,00 euros et aide à commander les produits lorsque la boutique en ligne BasIngredienten n'accepte pas les commandes.

Lorsque vous devez choisir un mode de paiement à la fin du processus de commande, utilisez TER GOEDKEURING  - 
POUR APPROBATION.  Vous pouvez commander de cette manière à tout moment et vous n'avez pas à respecter les heures d'ouverture. 
Nous fixons le montant de la Précommande de Produit à 0.


Donc, juste quelques étapes résumées;
1. Ajoutez le produit "pré-commande" dans le panier/épuisette.
2. Complétez votre commande
3. Choisissez comme option de paiement TER GOEDKEURING pour approbation
4. Terminez la commande.
5. Votre commande arrive dans nos boutiques en ligne, nous vérifions et ajustons le montant de la commande d'ingrédients Alvast de 5000,00 à 0. Vous recevrez alors une confirmation de votre commande.(EN) This product can only be used for pre-ordering.
Thank you for thinking ahead and placing your order on time, it helps us a lot.
You pay for your order shortly before delivery and not far in advance.

To order: Your order will go through in the weshop with the use of this article "order in advance".
The value of this product "order in advance" is 5000,00 euros and helps to order the products when the webshop BasIngredienten does not accept orders.
When you have to choose a payment method at the end of the ordering process, use TER GOEDKEURING - ORDER FOR APPROVAL.  You can order in this way at any time and do not have to meet the open times.
We set the amount of the Product Pre-Order at 0.


So, just a few steps summarized;
1. Add the product "pre-order" in the shopping cart/landing net.
2. Complete your order
3. Choose as payment option TER GOEDKEURING - for approval
4. Complete the order.
5. Your order arrives in our web shops, we check and adjust the amount of Alvast Ingredients Order from 5000.00 to 0. You will then receive a confirmation of your order.

Klik op onderstaand logo om terug te keren naar een van onze andere websites

Bestellingen

Raadpleeg de catagorie Informatie en zie hier bestel- en planningsmomenten

Over ons

Het vanuit onze Passie, hobbymatig verhandelen van ingredienten, boilies en aanverwante producten voor de hobbyvisserij. Wij leveren graag de jeugd en de klant die aan eigen voorbereiding doet en tijdig plant. Iedereen beleveren streven wij niet na. Vanuit Bas zijn wij niet omzetgericht, een hogere omzet levert ons niet meer of betere vissen op.

Contact

Bas Ingredienten
Smirnoffstraat 1
7903 AZ HOOGEVEEN

Alle bedragen zijn inclusief btw -